Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 26/36 

10. Klachtenregeling, vertrouwenspersoon en leerlingenstatuut

Klachtenregeling
Klachten over een beoordeling, begeleiding of de gang van zaken in de klas of in de school worden door de leerling of ouder(s) eerst met de mentor besproken. Komen zij er samen niet uit, dan volgt er een gesprek met de teamleider op de school om zo tot een oplossing te komen.

Als er met de teamleider en achtereenvolgens met de schooldirecteur geen oplossing wordt bereikt kan er een afspraak worden gemaakt met de directie van het VOvA. Als deze weg van intern overleg niet tot een oplossing leidt, kan een formele klacht worden ingediend bij de interne klachtencommissie. Deze formele en schriftelijke klacht is gericht aan de centrale directie van het VOvA. Contactgegevens vindt u achter in deze gids. Een exemplaar van de klachtenprocedure is op te vragen bij de schooldirecteur.

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor meldingen of klachten over zaken als bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als er hierover op school niet met de mentor, de zorgcoördinator of schoolleider over gesproken kan worden, dan kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de eigen school of - als daar voorkeur voor is - met de vertrouwenspersoon van het VOvA.

Bij het opnemen van contact met één van de vertrouwenspersonen op school of het VOvA, volgt er altijd een gesprek over wat de situatie geweest is en waar de melding of klacht over gaat. De vertrouwenspersoon zal waar mogelijk/wenselijk bemiddelen of eventueel zorgen voor verwijzing naar de klachtencommissie of externe instanties.
Wordt de leerling gepest, neem contact op met de mentor. Bang om nog naar school te gaan? In omstandigheden als deze is het dringend gewenst dat er contact wordt opgenomen met de vertrouwenspersoon op de school. Als de school merkt dat kinderen het slachtoffer zijn van pesten, dan doen wij daar altijd iets aan! Daarvoor wordt het pestprotocol gehanteerd.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van de school én van het VOvA vindt u in hoofdstuk 13 Contact.

Leerlingenstatuut
Het VOvA beschikt over een leerlingenstatuut. Hierin staat o.a. het volgende:

  • door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school;
  • aan het leercontract ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet);
  • de inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders de regels van de school (zoals beschreven in paragraaf 3.4) aanvaarden.